กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการให้บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเคมี

จุลชีววิทยา อณูชีววิทยา และตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงาน (SMA, BMP) รวมถึงบริการให้เช่าถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รายละเอียด กรุณาติดต่อ นายสุริยันต์ บุญพิโย โทร: 082-1098496 Email: suriyan.biot@hotmail.com

 

กลุ่มวิจัยไบโอไฮโดรเจน มหาวิทยาลัยขอนแก่น