ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์จัดการประชุมหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์จัดการประชุมกลุ่มวิจัยนำโดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัย ในหัวข้อ การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่ส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ จริยธรรมการวิจัย การสร้างเครื่อข่ายการวิจัย และการพัฒนาสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นกลาง โดยมี วิทยากรรับเชิญประกอบด้วย ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, รศ.ดร. วสุ ปฐมอารีย์, รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ และ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้จาก QR Code ข้างล่างนี้ ตามกำหนด