แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

   

       หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยทางหลักสูตรได้เชิญรุ่นพี่บัณฑิตศิษย์เก่าที่ปัจจุบันทำงานอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นมาแนะแนวอาชีพและการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 3 ท่านคือ นายรัญชรินทร์ บุญจวง ศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิตรุ่นที่ 19 ปัจจุบันเป็น ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขาหนองเรือ, นางสาวสุทธิดา ด้วงพันนา ศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิตรุ่นที่ 22 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการฉีดพลาสติก บริษัท อินฟุส เมดิคัล จำกัด และนายธนบดินทร์ ปิ่นใจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) โดยมีผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE06 ในการนี้วิทยากรได้กล่าวเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานปัจจุบัน แนวคิดการเลือกบริษัทที่ทำงาน โดยเลือกจากบริษัทที่ใกล้บ้าน หรือบริษัทที่มีตำแหน่งงานในด้านที่เราสนใจ รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลักการทางวิชาการเทคโนโลยีการผลิต สำหรับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบัณฑิตทั้งสามคนยังทิ้งแง่คิดที่สำคัญในการสะสมประสบการณ์ทั้งกิจกรรมและการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีในอนาคตอีกด้วย สำหรับกิจกรรมนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 40 คน