คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา ตระกูลงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมกิจกรรม หัวข้อเรื่อง “English Conversation at Work” ให้กับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีทุกชั้นปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่มีความสำคัญยิ่งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกไปทำงาน 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย