คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา ตระกูลงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมกิจกรรม หัวข้อเรื่อง “English Conversation at Work” ให้กับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีทุกชั้นปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่มีความสำคัญยิ่งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกไปทำงาน 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ติดต่อ สอบถาม