สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

     

 

        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม เรื่อง ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 . – 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย TE1203 อาคาร TE01 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี คุณเอมอร อุดมประเสริฐ  สถาบันโยคะ บ้านครูอุ๊ และ อ. ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเองอย่างสมดุลและสร้างเสริมกระบวนการฝึกสติและพัฒนาจิตผ่านกิจกรรมโยคะ ให้อยู่กับปัจจุบัน ทำให้เกิดสมาธิ และลดการปรุงแต่งของจิต รวมทั้งเรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเองอย่างสมดุลและสามารถนำไปฝึกได้ด้วยตนเอง