คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างเสริมประสบการณ์ในการสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Teacher Alani Shelin และ Teacher Jean Olivier อาจารย์ชาวต่างชาติประจำศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย เป็นวิทยากร และมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ เป็นอาจารย์ผู้สังเกตการณ์