เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง

 

 

          สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 47 คน ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 . – 15.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้กล่าวให้ข้อคิดคำแนะนำแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชา ฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มี อ. ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ อ.ดร.ศิริพร ลุนพรม และคุณวรพงษ์ วงศ์อามาตย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของชุมนุมศิษย์เก่า รวมทั้งได้ทราบประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ