ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  เรื่อง “แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ของ กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

เรื่อง “แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)” ด้านเทคโนโลยีการอาหาร

ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น.  

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จาก ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  


คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ติดต่อ สอบถาม