สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

   

 

  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 45 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย TE1203 อาคาร TE01 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีบุคลากรผู้มีประสบการณ์และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ 2 ท่าน คือ คุณปุณญาดา อินทร์ปรางค์  (ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต) จากบริษัทบริษัท แก่นขวัญ จำกัด และคุณณัฐพล พลศรีเมือง (Sale Representative) บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ