สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม เรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

   

 

         สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 45 คน ในวันจันทร์ที่ มีนาคม 2564 เวลา 13.00 . – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย TE1203 อาคาร TE01 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีบุคลากรผู้มีประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัดมหาชน สาขาน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น คือ คุณพรนภา พิเศษพงษา หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ และ คุณกฤษดา ชิณคำ นักจุลชีววิทยาแผนกไบโอแก๊ส เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้