สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มข. เข้าสำรวจพื้นที่นาเกลือบ้านบ่อ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะทำงาน Khon Kaen Geopark เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

   

 

        ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kaen Geopark) และได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2563 นั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยีซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายอุทยานธรณี ในการศึกษาวิจัย ได้ส่งตัวแทนสาขาวิชา คือ ผศ.นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และ รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล ลงพื้นที่ศึกษานาเกลือบ้านบ่อ หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ร่วมกับคณะผู้สำรวจและคณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่นโดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563

        สำหรับพื้นที่นาเกลือบ้านบ่อนั้น อยู่ในเขตอุทยานธรณีขอนแก่น โดยมีลักษณะพิเศษคือสามารถพบเกลือธรรมชาติที่เกิดบนบก ซึ่งจะปรากฏที่บริเวณผิวดินในช่วงฤดูแล้ง และได้พบลักษณะการเกิดเกลือธรรมชาติแบบนี้มาเป็นระยะเวลานาน โดยเกษตรกรผู้ทำนานเกลือในพื้นที่นี้จะทำนาเกลือด้วยกรรมวิธีแบบโบราณเป็นระยะเวลายาวนานกว่าร้อยปี โดยทางคณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น ได้เล็งเห็นคุณค่าของแหล่งเกลือดังกล่าว ว่าเป็นทรัพยากรธรณีที่อยู่ในเขตอุทยานธรณีซึ่งควรนำมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เกลือและการประยุกต์ใช้เกลือของชุมชน ที่มีเรื่องราวความเป็นมาทางธรณีวิทยาของพื้นที่ได้ด้วย ทางคณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่นจึงได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของเกลือในพื้นที่รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเกลือท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาและสามารถพัฒนาเป็นสินค้าชุมชนต่อไปในอนาคต