ร่วมยินดีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฟื่องฟ้าช่อที่ 35 ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

        คณะเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับและฝึกซ้อมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับปีการศึกษา 2562 นั้นคณะเทคโนโลยีมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 177 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 52 คน และหญิง จำนวน 125 คน ซึ่งแบ่งตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 53 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 47 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จำนวน 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 37 คน

 

        ในการนี้ ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ดำเนินการต้อนรับและจัดเตรียมพิธีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต รวมทั้งการจัดการประเมินคุณภาพเพื่อรับฟังข้อมูลจากบัณฑิตภายหลังสำเร็จการศึกษา และในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ทางคณะได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่และต้อนรับบัณฑิตคืนสู้เหย้ารั้วเฟื่องฟ้าคณะเทคโนโลยี ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร TE06 โดยมี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี พร้อมได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรให้บัณฑิตได้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตในอนาคต สำหรับกิจกรรมนี้มีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาได้ให้เกียรติเข้าถ่ายภาพหมู่เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับบัณฑิตในโอกาสของการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

 

 

        โดยในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมน้อมนำพระราโชวาทที่พระราชทานเพื่อนำไปใช้ดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 12 คน ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 8 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 4 คน โดยทางบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของทางคณะได้ฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในนามของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะเทคโนโลยีขอร่วมยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย

 

โหลดภาพกิจกรรมรับปริญญา ประจำปี 2563 ได้ที่