คณะเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ Organic Way Corporation

 

       คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี อาคาร TE06 ในการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับ คุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด และประธานกลุ่ม Organic Way Corporation พร้อมด้วย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีกรรมการบริหาร และนายตฤณธัช สิงคเวหน ผู้บริหารจากบริษัท บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ และมีคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้เข้าพบปะพูดคุยและหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานร่วมกับทางบริษัทประกอบด้วย ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และรศ.ดร.โสภณ บุญลือ หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับเจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต คณะเทคโนโลยีให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่านกิจกรรมการฝึกงาน ดูงาน หรือปฏิบัติสหกิจศึกษา

     ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ มีความมุ่งเน้นในการประดิษฐ์นวัตกรรมการเพาะปลูกพืชโดยใช้สารสกัดจากพืชที่ได้รับรองมาตรฐานออร์กานิคระดับสากล เพื่อสร้างปัจจัยการผลิตต้นทางในการเพาะปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สารสกัดจากกลุ่มอะมิโนแอซิดเพื่อบำรุงพืชและกำจัดศัตรูพืช สารสกัดกลุ่มฮิวมิค แอซิด สำหรับการปรับปรุงคุณภาพและแก้ไขปัญหาเรื่องดิน นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิธีการบำรุงและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ยางพารา รวมทั้งการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแบบอินทรีย์ เช่น ทุเรียน มังคุด ถั่วเหลือง และกาแฟ เป็นต้น ปัจจุบันสำนักงานบริหารของบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ