การตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยี ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

 

      วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีได้รับการตรวประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx)  คณะเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ดังรายนามต่อไปนี้ 

  1. รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์
  2. รศ.ดร. นันฑรัตน์ โฆมานะสิน
  3. อาจารย์ ดร. วรัฐ ลาชโรจน์
  4. ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
  5. อ.ดร. ธนวุฒิ  ตันติโสภารักษ์
  6. นางสาววิลาวัลย์ คำสอนทา

        โดยมี รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว คณบดี, ผศ.ดร.ขนิษฐา  เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ ดร.ณัฐวิโรจน์  ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, นายสมคิด  พลตื้อ ผู้อำนวยการองบริหารงานคณะเทคโนโลยี, นางศิวลี พานเยือง หัวหน้างานบริหารทั่วไป, นางพัชรี  พงศ์พัสนันท์ หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ และนางรังรอง  รัตนะ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และ ท่านคณบดี ได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยี ในรอบปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา จากนั้นทีมคณะกรรมการได้สัมภาษณ์ทีมบริหาร ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และได้สะท้อนผลการดำเนินงานของคณะก่อนดำเนินการจัดส่งสรุปรายงานผลให้กับคณะอย่างเป็นทางการภายหลัง