ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น และชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น จำนวน 2 ชุด
  2. ชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย จำนวน 2 ชุด
announce-te5-2563

 

โหลดไฟล์ >> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ