นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

 

         ตามที่ทางจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประกาศเสนอประวัติและผลงานของเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ รวมทั้งองค์กรที่ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ สาขาการศึกษาวิชาการ สาขากีฬาและนันทนาการ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สาขาพัฒนาเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม สาขาศีลธรรม สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และสาขาอาชีพ ในการนี้ นายวัฒนา สุขบิดา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยได้เข้ารับเกียรติบัตรในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติบัตร และเกียรติบัตรครั้งนี้ จาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น คณะเทคโนโลยีขอร่วมแสดงความยินดีมาในโอกาสนี้ด้วย

 

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก สภาเด็ก และเยาวชน จังหวัดขอนแก่น