เชิดชูเกียรติภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มข.

       

      ด้วยที่ประชุมราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ แห่งราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้มีมติรับผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ โดยการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยาศาสตร์ โดยภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา โดยมีจำนวนจำกัดได้ไม่เกิน 160 คน แบ่งเป็นสำนักต่าง ๆ คือ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 40 คน สำนักวิทยาศาสตร์ 80 คน และสำนักศิลปกรรม 40 คน คณะเทคโนโลยีจึงขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้