นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการสุนทรพจน์ “ยุติความรุนแรงทำให้สังคมน่าอยู่ได้อย่างไร”

   

 

           สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการสุนทรพจน์ ในงานเวทีถกแถลงส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “ยุติความรุนแรงทำให้สังคมน่าอยู่ได้อย่างไร” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 กันยายน 2563 โดยสภานักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการสุนทรพจน์ขึ้นในหัวข้อ “ยุติความรุนแรงทำให้สังคมน่าอยู่ได้อย่างไร” เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เจตคติเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย หากยุติความรุนแรงได้นั้นจะทำให้สังคมน่าอยู่ได้อย่างไร ในการนี้ นายวัฒนา สุขบิดา นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เข้าร่วมโครงการ และกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวทางการยุติความรุนแรงในสังคม ในการนี้ในนายวัฒนา สุขบิดาได้รับรางวัลชมเชยจากทางสภานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้มอบรางวัล คณะเทคโนโลบีจึงขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

 

ข่าว   :  ผศ พลฤทธิ์ จุลมนต์
ภาพ  :  ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวบางส่วนจาก สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ติดต่อ สอบถาม