เทคโนโลยีการผลิต มข. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (WEB APPLICATION) และ แอพพลิเคชั่น (APPLICATION) ในงานอุตสาหกรรม 4.0

 

       ตามที่หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบาย THAILAND 4.0 นั้น ทางหลักสูตรสาขาฯนำโดย ดร.อนาลยา หนานสายออ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้เริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรโมดูล 3 : การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (WEB APPLICATION) และ แอพพลิเคชั่น (APPLICATION) ในงานอุตสาหกรรม 4.0 เพื่ออบรมและให้ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานด้านอื่น ๆ ได้ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างง่ายเพื่อใช้ในการติดตามการทำงาน และแสดงผลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานด้านอื่น ๆ ได้ และฝึก ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและแอพพลิเคชั่นเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานด้านอื่น ๆ ได้จริง โดยมีวิทยากร คือ นายวณัช พาดี, นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์, นายอนุพงษ์ ติตะ และนายคมสัน สายัณห์ จากสำนักเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 คน นักศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน และคณาจารย์ 5 ท่าน รวม 55 คน และได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม -14 กันยายน 2563

 

ข่าว   :  ผศ พลฤทธิ์ จุลมนต์