มุทิตาจิตคณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการคณะเทคโนโลยี มข. ด้วยรักและผูกพัน

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 โดยในปีนี้มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คือ

  1. รศ.ดร.เพียงตา สาตรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
  2. ผศ.พัชร์สุ วรรณขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
  3. ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธุ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  4. ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  5. ผศ.สุรชัย สมผดุง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
  6. ผศ.สามารถ มูลอามาตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  7. นางวัชราภรณ์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารงานคณะ

         ในการนี้ทางคณะได้จัดกิจกรรมรำอวยพร โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยการมอบโล่เกียรติคุณในการเชิดชูคุณงามความดีงานตลอดการทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยของที่ระลึกจากทางคณะและสาขาวิชา โดยประธานในพิธี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณความทุ่มเทและการอุทิศตนของบุคลากรผู้เกษียณอายุทุกท่านที่ร่วมแรงใจขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญ และการร่วมผูกข้อมือและมอบของที่ระลึกจากบุคลากรของคณะให้แก่ผู้เกษียณ โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและไมตรีจิตที่ดีต่อกัน

ข่าว   :  ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์
ภาพ  :  ประทีป เทวงษา / สุพัฒน์ บุญแก้ว

วีดิทัศน์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563