เชิดชูเกียรตินักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         

 

          ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยได้มีการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีเด่น รวมทั้งมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และทำประโยชน์ต่อวงวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้สภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2563 ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ในครั้งนี้ โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ที่ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

          ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า ความตั้งใจหลักในการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินครั้งนี้เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีให้กับนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงและสมรรถนะสูงเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน 8 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญทอง 7 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร 4 รางวัล และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 2 รางวัล โดยเฉพาะนักวิจัยเกียรติคุณสารสินซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการทำผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเกินกว่า 100 เรื่อง ซึ่งต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง และเราต้องการให้เป็นต้นแบบหรือเป็นแนวทางให้นักวิจัยรุ่นหลังได้มีแบบอย่างซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบรางวัลนี้มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จากนั้น รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านว่า “วันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นวันเกียรติยศ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทำงานวิจัยที่มีคุณค่าและทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพลังสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับในระดับโลก และเป็นชั้นแนวหน้าของประเทศ จึงขอชื่นชมในความเสียสละในการทำงาน “

          ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจกับรางวัลที่ได้รับ เพราะผลงานที่นำมาสู่รางวัลครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่สั่งสมมาตลอดชีวิตของการทำงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีปัจจัยมาจากหลายส่วน สิ่งแรกคือตัวเองเป็นคนที่ชอบทำวิจัยและอยากทำให้มันสำเร็จ นอกจากนี้ยังต้องมีความรับผิดชอบในการทำวิจัยผ่านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป็นตัวกระตุ้นอีกทางที่ต้องทำงานให้มีความสำเร็จเพราะเราต้องผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทปริญญาเอกให้สำเร็จการศึกษาออกไปตามกระบวนการศึกษาของเรา

        เมื่อถามนิยามคำว่างานวิจัยที่มีคุณภาพ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ได้แสดงความคิดเห็นว่า นิยามของคุณภาพมีได้หลายอย่าง เช่นคำที่ได้ยินบ่อยว่า งานวิจัยขึ้นหิ้ง กับ งานวิจัยขึ้นห้าง ซึ่งหากเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้งอาจหมายถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วมีปัจจัยผลกระทบสูงมีคนเอาไปอ้างอิงได้มาก ส่วนงานวิจัยขึ้นห้าง อาจเป็นงานวิจัยที่นำไปแปรรูปเป็นการค้าเชิงพาณิชย์ได้จึงเป็นเรื่องของมุมมองเพื่อนิยามความหมาย หรือบางทีเรามองจากชนิดของงานวิจัยว่าเป็น Basic Science หรือเป็น Application ซึ่งก็มีความหมายที่แตกต่างกัน