นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6

   

 

           นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายสหรัฐ งิดชัยภูมิ, นางสาวศิริพรรณ สมใจ, นายพิศัลย์ โอชารส และนายอภิวัฒน์ เลิศศิริธนวัฒน์ เป็นตัวแทนการนำเสนอผลงานด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการผลิต รวมไปถึงการประยุกต์ใช้หลักการอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้กับทางคณะรัฐมนตรีผู้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแก่น นำโดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยทางนักศึกษาได้รับการอบรมด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการวัดและคุณสมบัติของเครื่องรับสัญญาณ กลไกของการเคลื่อนที่ คุณลักษณะของเครื่องควบคุม คุณสมบัติของพีแอลซีและการใช้ในทางอุตสาหกรรม การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์การควบคุมด้วยระบบ IoT ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2563