นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

           

             การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชี้แนะแนวทางแก่นักศึกษา ทั้งด้านการเรียน กิจกรรม สังคม และการดำเนินชีวิตในสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษานี้จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติตนและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 58 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14.00 . – 16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีคณาจารย์สาขา ฯ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง  ผศ. ดร. ขนิษฐา เฟียล่า อ. ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง และ อ. ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์    

 

ข่าว   : อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ 
ภาพ  : อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์