สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรม เรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพ กับการทำงานเป็นทีม

       

 

            เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดอบรม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษา ของสาขาวิชาฯ ที่เป็นคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาวิชาฯ จำนวน 19 คน ในหัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม โดยมี อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อลดข้อผิดพลาด และอุปสรรคของการทำงานเป็นหมู่คณะ สำหรับเป็นแนวในการนำไปใช้ ดำเนินงานจริงให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเนื่องด้วยในแต่ละปีการศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.) เพื่อดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาฯ  ซึ่งสาขาวิชาฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผ่านทาง ชนช. ที่มีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา

 

ข่าว   : อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ 
ภาพ  : อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์