เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563  เวลา 16.00 น. – 17.00 น.ที่ผ่านมา  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำรายงานทางวิชาการ” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 52 คน  ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา ตระกูลงาม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

            การถ่ายทอดข้อมูลหรือองค์ความรู้ผ่านรายงานทางวิชาการนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการจัดทำรายงานทางวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำรายงานทางวิชาการจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพขึ้น รวมถึงการนำไปใช้ในการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม