คณะเทคโนฯจัดสัมมนา “แนวทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs และวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคณะเทคโนโลยี”

     

 

          คณะเทคโนโลยี มข. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ความรู้และระดมความคิดจากบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาวิธีการดำเนินงานของคณะ โดยมุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลในองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าในอนาคต โดยการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและกล่าวเปิดสัมมนา ที่ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าดำเนินการโดยวิทยากร คือ อ.ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล บัณวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เน้นการระดมสมองของบุคลากรในคณะในการวิเคราะห์โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อนของคณะ เพื่อเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ในภาพรวมและแนวทางการพัฒนาคณะร่วมกัน

 

 

           ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายประกอบด้วยการบรรยายเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยหลัก Objective and Key Results (OKRs) โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากรของคณะได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก