อธิการบดี มข. เยี่ยมเยือนคณะเทคโนโลยี พร้อมชื่นชมผลการดำเนินงานและเตรียมผลักดันผลิตภัฑฑ์และนวัตกรรมของทางคณะสู่ตลาดโลก

 

        วันที่ 1 มิถุนายน 2563 รักษาการแทนอธิการบดี มข. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยี เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะ รวมทั้งผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ KKU Transformation โดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

         รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์รูปแบบ S-curve ของคณะ และพัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้นำเสนอถึงโครงสร้างองค์กร สาขาวิชาและหลักสูตรภายในคณะ ผลการดำเนินงานของทางคณะในปัจจุบันทั้งในด้านการรับนักศึกษาใหม่ของทั้ง 4 สาขาวิชาที่มีจำนวนตามเป้าหมาย โครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่จากนักวิจัยของคณะ พัฒนาการด้านงานบริการวิชาการและการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทาง ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากร รวมไปถึงการนำคณะเทคโนโลยีเข้าสู่การเป็นคณะชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนและระดับเอเชียต่อไป โดยทางคณะยังได้ชี้แจงถึงการจัดตั้งโครงการการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับนักศึกษาในช่วงวิกฤติโควิด 19 นี้ผ่านโครงการจ้างงาน และการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งการพัฒนาห้องเรียนและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนสำหรับอาจารย์ในคณะ และการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการ เพื่อรองรับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อในช่วงเวลานี้

       ในการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวชื่นชมถึงผลงานของทางคณะตลอดระยะเวลาการก่อตั้ง 36 ปี ที่มีผลงานวิจัยและบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งชื่นชมยินดีกับ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากวช. และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ที่มีผลงานการวิจัยที่โดดเด่นและเป็นความภาคภูมิใจของคณะเทคโนโลยี มข. และในโอกาสนี้ รศ.นพ. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวถึงนโยบาย Education Transformation รวมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาผู้สอนเป็นกระบวนกร และพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนโยบาย Research Transformation ที่ต้องพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศ

       โดยในช่วงท้ายของการพบปะเสวนาทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดโอกาสให้บุคลากรคณะสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองนโยบาย Social Distancing ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาหน้านี้ โดยบุคลากรของทางคณะได้ร่วมสอบถามและเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับรูปแบบการเรียนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ ในโอกาสนี้ ทางคณะเทคโนโลยียังได้จัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการวิจัยที่น่าสนใจของทางคณะ ประกอบด้วย กระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกไบโอไฮเทน และพลาสติกชีวภาพจากกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง และโยเกิร์ตกาบาที่สนับสนุนการพัฒนาของสมองและลดความเครียด จากโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ฟองดองและไอซิ่งคงรูปนานสำหรับการตกแต่งขนมเค้ก จาก รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ และผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวอบแห้ง มะม่วงหาวแช่อิ่ม ที่มีคุณประโยชน์ด้านวิตามินและแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูง จากผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย โดยทางรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวชื่นชมผลงานที่น่าสนใจของทางคณะ และเตรียมผลักดันสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ทั้งในประเทศและตลาดโลก