แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)