การอบรมเทคนิคการกายภาพบำบัดและป้องกัน Office Syndrome สำหรับบุคลากร

 

 

         คณะเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการกายภาพบำบัดและป้องกัน Office Syndrome สำหรับบุคลากรคณะ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 4 ชั้น 6 อาคาร TE06 โดยได้เชิญผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ อาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดมาเป็นวิทยากรในการอบรม ในการนี้ ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กรได้เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม โดยภายในกิจกรรม ทางวิทยากรได้บรรยายถึงพฤติกรรมและบุคลิกท่านั่งและการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผลกระทบด้านสรีระวิทยาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และได้มีการแนะนำท่าบริหารร่างกายรวมทั้งการฝึกปรับท่าทางในการทำงานในสำนักงาน เช่น การบริหารแขนและมือเพื่อลดความเมื่อยล้าระหว่างการนั่งพิมพ์งาน เทคนิคการฝึกการทรงตัวเพื่อป้องกันหลังค่อมงอ การบริหารหน้าท้อง เป็นต้น   เพื่อปรับสรีระให้สอดคล้องและสมดุลกับลักษณะของร่างกายตนเอง ทั้งยังแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อลดน้ำหนัก และรักษาจิตใจให้มีความสุขจากการปล่อยวางตามหลักพระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมฟังกว่า 20 คน