สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม เรื่อง ออกกำลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1

 

         สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม เรื่อง ออกกำลังจิตเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่ มีนาคม 2563  เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง TE1204-5 อาคาร TE 01 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี คุณเอมอร อุดมประเสริฐ  สถาบันโยคะ บ้านครูอุ๊ และ อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกสติผ่านกิจกรรมโยคะ โดยให้อยู่กับปัจจุบัน ทำให้เกิดสมาธิ และลดการปรุงแต่งของจิต รวมทั้งเรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเองอย่างสมดุล