สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจัดประชุมชี้แจง “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แบบหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree)”

       

 

     ตามที่หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 นั้น วันนี้ (5 มีนาคม 2563) ทางหลักสูตรสาขาจะเริ่มดำเนินโครงการในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ การเข้าร่วมโครงการ ผลที่จะได้รับจากโครงการนี้ โดยจัดเป็นชุดวิชาทั้งหมด 7 ชุดวิชาด้วยกัน ดังนี้

 

  1.  การจัดการและควบคุมการผลิตแบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  2. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
  3.  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และ แอพพลิเคชั่น (Application) ในงานอุตสาหกรรม
  4. 0 4. การประยุกต์ใช้ระบบ IoT ในงานอุตสาหกรรมจริง
  5. การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์
  6. การควบคุมลำดับชั้น
  7. การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม (ภาคทฤษฎี 60 ชม. และภาคปฏิบัติ 225 ชม.)

โดยภายในงาน ดร.อนาลยา หนานสายออ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล ผู้รับผิดชอบโครงการได้บรรยายให้นักศึกษาได้ทราบถึงประโยชน์ของแต่ละ Module การเรียนและการประยุกต์ใช้จริงในอนาคต ในการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เข้าร่วมรับฟังและสมัครเข้าโครงการเป็นจำนวนมาก