สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตจัดกิจกรรม “การดำเนินชีวิตของนักศึกษาในยุคดิจิตอล ตามหลักพระพุทธศาสนา”

 

         สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตนำโดย ดร.อนาลยา หนานสายออ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการใช้ชีวิต และการปรับจิตใจให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การดำเนินชีวิตของนักศึกษาในยุคดิจิตอล ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อบูชาคุณ 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และคุณูปการของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ ที่มีต่อประเทศไทย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องสัมมนา 4 ซึ่งทางสาขาวิชาได้นิมนต์เชิญ พระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร จากวัดป่ากกสะทอน จังหวัดอุดรธานี มาเพื่อบรรยายเกี่ยวกับสังคมในยุคดิจิตอลกับแนวทางการแก้ปัญหาตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งการรู้เท่าทันความคิดและการกระทำของตนเอง ทั้งนี้ยังจัดให้มีการถวายผ้าป่าช่วยชาติเพื่อสืบสานปณิธานงานช่วยชาติของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อสร้างกุศลร่วมกันอีกด้วย โดยในช่วงท้ายท่านพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโรได้อนุโมทนาให้พรผู้เข้าอบรมและมอบของที่ระลีกให้กับทางคณะและสาขาวิชาเป็นหนังสือประวัติของหลวงตาพระมหาบัวเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ศึกษาและเจริญรอยตามปฎิปทาที่ดีงามของหลวงตาต่อไป