งานกีฬาประเพณี “วิทยา–อักษรสัมพันธ์” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

       

 

         คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประเพณี วิทยา–อักษร สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นโดยมีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมร่วมกับคณะผู้บริหารจากทางคณะประกอบด้วย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี, ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนักวิชาการการศึกษา และตัวแทนสโมสรนักศึกษาจากคณะวิชาผู้ร่วมจัดกิจกรรม รวมทั้งนักศึกษาผู้เข้าร่วมงานจาก 7 คณะ กว่า 800 คน โดยปรธานในพิธีได้กล่าวเน้นถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้คือการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี คือ นางสาววิภาวี ยิ่งกำแหง อุปนายกสโมสร ได้กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของคณะวิชาทั้ง 7 คณะในปัจจุบันที่แต่เดิมอยู่ภายใต้ “คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” อันประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, และคณะเศรษฐศาสตร์ โดยงานประเพณีกีฬาวิทยา-อักษรสัมพันธ์นี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ระลึกถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะทั้ง 7 ตั้งแต่ในอดีต และในแต่ละปีทางคณะสมาชิกจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณีนี้ ซึ่งในปีนี้ คณะเทคโนโลยีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา วิทยา – อักษร สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2563

          โดยภายในงาน มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น ประเภท คือ ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, แบดมินตัน, เปตอง, กรีฑา และเทเบิลเทนนิส นอกจากนั้นยังมีการจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ การโชว์เพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงประจำคณะ และการร่วมรำลึกถึงคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ โดยผ่าน “เพลงวิทยา-อักษร สัมพันธ์” ภายในพิธีเปิดยังจัดให้มีกิจกรรมการรวมธงวิทยา-อักษรและธงทุกคณะ นักกีฬากล่าวคำปฎิญาณตน และการแสดงโชว์สันทนาการ การแสดงในพิธีเปิด จัดโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ในชุดการแสดงธีมหลัก “LGBT” ที่แสดงถึงความแตกต่างและหลากหลายของสังคมรุ่นใหม่ รวมทั้งการยอมรับและให้เกียรติกันในสังคม

 

 

สรุปเหรียญการแข่งกีฬาวิทยา-อักษรสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 

อันดับ 1 คณะนิติศาสตร์ 12 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

อันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง

อันดับ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 5 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง

อันดับ 4 คณะเทคโนโลยี 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง

อันดับ 5 เศรษฐศาสตร์ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 0 เหรียญทองแดง

อันดับ 6 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 7 เหรียญทองแดง

อันดับ 7 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง 3 เหรียญทองแดง

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก

Facebook: ประเพณีกีฬาวิทยา-อักษรสัมพันธ์