เลื่อนจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด ประกาศ ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง เลื่อนกำหนดการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด KKU Announcement