คณะเทคโนโลยีร่วมหารือกับสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ในร่าง MOU เพื่อร่วมกันพัฒนา Khon Kaen Geopark

       

 

          คณะเทคโนโลยีนำโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ผศ.นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และอาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมหารือกับ คณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น หรือ Khon Kaen Geopark ประกอบด้วย นายทินกร ทาทอง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) นางสาวกมลลักษณ์ วงษ์โก นักธรณีวิทยาชำนาญการ และ นางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์ นักผังเมืองชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคณะบุคลากร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุทยานธรณี จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำองค์ความรู้ในทุกสาขาวิชาของคณะทั้งด้านการสำรวจทางธรณีวิทยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการการผลิตเพื่อชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่เป้าหมายของ Khon Kaen Geopark อันประกอบด้วยอำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรณีวิทยาที่มีความสำคัญระดับโลก และได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโกในที่สุด

      สำหรับเขตเทือกเขาภูเวียง ได้ถูกสำรวจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519 และมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ รวมทั้ง ฟัน และรอยเท้าไดโนเสาร์จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่พบอยู่ในหินทรายหมวดหินเสาขัวยุคครีเทเชียสตอนต้น (ประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว) มีทั้งไดโนเสาร์ซอโรพอดและเทอร์โรพอด หลากหลายสายพันธุ์ โดยมีขนาดเล็กเท่าแม่ไก่ ไปจนถึงมีลำตัวยาวจากหัวจรดหางมากกว่า 15 เมตร รวมถึงทั้งสองอำเภอนี้เป็นแหล่งคุณค่าทางด้านโบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ โดยทางคณะเทคโนโลยีได้มุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเขตพื้นที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป