รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับทุน Institutional Link 2019-2020 จาก Newton Fund

 

 

      รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับทุน Newton Fund Institutional Link 2019-2020 จากทุนวิจัยสหราชอาณาจักร Newton Fund Newton Fund มีเป้าหมายในการใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตร

     โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก ทุน Newton Fund ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และเป็นส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาจากสหราชอาณาจักร (UK’s Official Development Assistance: ODA)

     โดยกิจกรรมของ Newton Fund ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม คือ ทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัย และการถ่ายทอดงานวิจัย โดยทุน Institutional Link เป็นความร่วมมือระหว่าง Newton Fund, สป.อว., สอวช., และวช. และในปี 2562 มีผู้ได้รับคัดเลือกในประเทศไทยรวม 4 ทุนจากผู้สมัครจำนวน 50 คน รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร ได้รับทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับ Dr. James Winterburn, Department of Chemical Engineering, The University of Manchester, UK ในโครงการ Holistic biomass valorisation via biobased chemicals production

 

รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Dr. James Winterburn, Department of Chemical Engineering

 

Link

 

ขอขอบคุณ ภาพ และข้อมูลข่าว

เว็บไซต์  https://www.kku.ac.th/6979?fbclid