ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสงเข้ารับมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากวช

 
 
      ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. เข้ารับมอบรางวัลรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงานนิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 จัดขึ้นที่ Event Hall 102–104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล การวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี การประกาศรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับ วงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ สร้างความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่าง ๆ การมอบรางวัลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 เป็นการมอบรางวัลครั้งที่ 46 ถือเป็นรางวัลระดับชาติที่มีความเก่าแก่และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเดิมใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ”
 
ขอบคุณเว็ปไซต์ หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย