ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข. สัญจร ที่คณะเทคโนโลยี

     

 

        วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่านเตช บุนนาค อุปนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ พร้อมด้วย ท่านประเสริฐ เขียนนิลศิริ ท่านสมนึก เนินทราย ศ. สุขชาติ เกิดผล รศ.ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์ คณะสถิต แก้วบุดตา กรรมการจรรยาบรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจรครั้งที่ 1/2563 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลกรให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและปรัชญาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บุคลากรได้ประพฤติตนอย่างเหมาะสม โดยทางคณะเทคโนโลยีได้นำคณะกรรมการจรรยาบรรณเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร (TE Outlet) และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของศิษย์เก่าและทางคณะที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์อีกด้วย

         โดยการประชุมครั้งนี้ รศ.พรเทพ ถนนแก้ว ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำการดำเนินงานของคณะที่สำคัญด้านจรรยาบรรณ และผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กรได้นำเสนอแผนการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณและกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนที่ดีของบุคลากรในคณะในช่วงปีที่ผ่านมา โดยคณะเทคโนโลยีได้มุ่งเน้นการส่งเสริมค่านิยม และจรรยาบรรณที่ดีให้ทั้งคณาจารย์ บุคลากร ร่วมถึงนักศึกษาของคณะฯ อาทิเช่น โครงการอบรมด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์ การรณรงค์ด้านการตรงต่อเวลา การให้รางวัลแก่บุคลากรผู้มีความประพฤติดีเด่นประจำปี เป็นต้น