ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,019,000  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

  1. เครื่องเขย่าสารละลายพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ  จำนวน 1 ชุด
  2. อ่างเขย่าสารละลายพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ  จำนวน 1 ชุด
  3. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชุด

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ