คณะเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศอินโดนีเซีย

คณะเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติจากประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อการวิจัยจาก Department of Food and Agricultural Product Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเดินทางมาศึกษาวิจัย ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 คน ได้แก่ Mr. Aldi Ripaldi, Miss Farah Insan Salsabila, Miss Nathania Trista Christianti, Mr. Phillip ซึ่งมี ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง อ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ และ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 – 11 พฤษภาคม 2563