แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 

         ฝ่ายสื่อสารองค์กรและฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีร่วมได้จัดงานแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยี โดยได้จัดงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ห้อง SC7324 คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีได้กล่าวเปิดงาน และร่วมนำเสนอพันธกิจด้านบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.ธนกร โรจนกร ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ และดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร ผู้แทนหลักสุตร Food Innovation, Safety and Quality Management เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ยังได้แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตร Industrial Biotechnology ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภพ โดยครั้งนี้ ผู้แทนหลักสูตรทุกท่านได้อธิบายถึง การจัดการเรียนการสอนและพันธกิจของหลักสูตร รายวิชาที่น่าสนใจที่เปิดสอน งานวิจัยที่สำคัญของคณาจารย์ในหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคร และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งรวมถึงการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงข้อมูลที่น่าสนใจของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคตต่อไป