คณะเทคโนโลยีต้อนรับอาคันตุกะจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยีต้อนรับอาคันตุกะจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

         เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกียรติต้อนรับอาคันตุกะ ได้แก่ Prof. Dr. Mamoru Wakayama และ Mrs. Sakura Takagi จาก Graduate School of Life Sciences, Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือด้านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 15 วัน ซึ่งคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเป็นลำดับต่อไป