นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

            เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องบรรยาย TE1204-5 ชั้น 1 อาคาร TE 01 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 คน   โดยมีคณาจารย์สาขา ฯ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง  ผศ. ดร. ขนิษฐา เฟียล่า อ. ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง และ อ. ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์   ในการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชี้แนะแนวทางแก่นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งยังอยู่ในช่วงปรับตัวทั้งด้านการเรียน กิจกรรม สังคม และการดำเนินชีวิตในสถาบันการศึกษา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติตนและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง