การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำรายงานทางวิชาการ

     

 

           เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 6221 ชั้น 2 อาคาร TE 06  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำรายงานทางวิชาการ” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 53 คน  โดยมี อ.ดร. กฤติกา ตระกูลงาม  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา  การถ่ายทอดข้อมูลหรือองค์ความรู้ผ่านรายงานทางวิชาการนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการจัดทำรายงานทางวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำรายงานทางวิชาการจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้น รวมถึงการนำไปใช้ในการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป