กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

       

 

        คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโดยการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ซึ่งมีโครงการอบรมย่อยต่างๆ จำนวน 9 โครงการ ช่วงเวลาการจัดอยู่ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2562 ที่ได้จัดกิจกรรมย่อยไปแล้ว มี 3 โครงการ โดยทางคณะได้จัดกิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีการบรรยายจากคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะนำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ได้จัดอบรมให้ผู้สนใจสมัครเข้าดำเนินการสหกิจศึกษาได้รับทราบถึงข้อกำหนด ระเบียบ และวิธีปฎิบัติตนที่สำคัญได้ทราบ ในการดำเนินการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

       นอกจากนี้ทางงานวิชาการ ยังได้จัดกิจกรรมทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในการสนทนาภาษาอังกฤษ และความเข้าใจในเรื่องมารยาททางการพูด โดยมี ดร.กฤติกา ตระกูลงาม จากสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม  โดยได้จัดในวันที่ 5 ตุลาคม 2562