บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             

 

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและสำนักงาน รวมทั้งชุดเตียงและอุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและต้องการการสนับสนุนด้านการศึกษา ที่ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพัฒนะ อุษณาจิตต์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารบริษัท, คุณกู้เกียรติ โอฬารกิจ กรรมการบริหารบริษัท และคุณธิบดี สมใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Corporate Marketing Communications ได้ให้เกียรติเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของทางบริษัท คือ นางสาววิภาวี ยิ่งกำแหง ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.49 ซึ่งทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้จำนวน 10,000 บาท โดยการนี้ ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนและได้มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณทางบริษัทโมเดอร์นฟอร์มที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี .                         

                 สำหรับโครงการ “ทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม ปี 2562” นับเป็นปีที่ 24 ของการมอบทุนการศึกษาของทางบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสังคมในด้านการศึกษา โดยมอบทุนให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการมอบทุนนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป และทางบริษัทยังสนับสนุน และส่งเสริมด้านวิชาชีพ แก่นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุน โดยเปิดโอกาสในการขอเข้ารับการฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน หรือสนใจสมัครเข้าทำงานกับบริษัทหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการพิจารณาก่อนบุคคลทั่วไป ซึ่งทั้งการเข้ารับฝึกงานและการสมัครเข้าทำงานกับบริษัท มิใช่เงื่อนไขในการมอบทุนแต่อย่างใด โครงการทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม ปี 2562 นี้ ทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 24 แห่ง โดยมอบทุนการศึกษาให้ทุนละ 10,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 39 ทุน