ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันที่ 26 สิงหาคม 2562

โหลดใบสมัคร >>ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หรือขอรับใบสมัครได้ที่ งานสนันสนุนวิชาการ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือ

คุณพัชรี พงศ์พัสนันท์(พี่น้อย)

โทรศัพท์ 0-4320-2403, 08-9514-6328 

e-mail : patsir@kku.ac.th