ทีมนักศึกษาเทคโนโลยีธรณีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวด Asia Open Data Challenge

           นายจิณณวัตร เสนะโลหิต นายกานต์กานน ศักดิ์มงคลจิต และนายศรัทธา ศรีคารมย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี ภายใต้การให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ได้ส่งผลงานข้อเสนอการสร้างนวัตกรรมในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ จัดโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้ชื่อผลงาน “B4Flood” ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เพื่อการคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม โดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมฯดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ตัวแทนประเทศไทย เพื่อแข่งขันในกิจกรรม Asia Open Data Challenge โดยจะเข้าร่วม Incubation Camp ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2562 เพื่อการแข่งขันรอบ Final Pitching ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ต่อไป