หน้าแรก-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท คว้ารางวัลจากงานประชุมวิชาการ IVCST 2021

ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาโท นางสาว ณัชชารีย์ วิวิตรกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน) นำเสนองานแบบบรรยายในหัวข้อเรื่อง Evaluation of New Sandstone Geomorphological Sites in Phu Wiang, Khon Kaen Geopark ซึ่งได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ 2nd SUT International Virtual Conference on Science and Technology 2021 เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564

Nudthawud Homtong

Nudthawud

21 สิงหาคม 2021

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2564

Nudthawud Homtong

Nudthawud

3 สิงหาคม 2021
อ่านข่าวทั้งหมด >

สาขาเทคโนโลยีธรณี

มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีธรณี

20

บุคลากร

141

นักศึกษาปัจจุบัน

3

หลักสูตร

previous arrow
next arrow
Slider

วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีธรณี

ได้แก่ การสำรวจ ค้นหาวิเคราะห์ทำความเข้าใจและสร้างแบบจำลอง พร้อมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน หิน แร่ น้ำใต้ดิน และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำเอาทรัพยากรเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีการรับเข้าระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ระดับปริญญาโทและเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ติดต่อสารบรรณภาควิชา

โทรศัพท์: 094-302-7007
แฟกซ์: 043-343-183

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

อีเมล์:  GeotechnologyKKU@gmail.com