บริการจองห้องประชุม TE OUTLET

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ติดต่อสอบถามการจองห้องประชุม TE OUTLET

ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว
มือถือ 085 151 6122

เกณฑ์การจองห้องประชุม TE OUTLET คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การขอใช้ห้องประชุม

          ผู้มีความประสงค์ขอใช้สถานที่ ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อคณบดี หรือผู้ที่รับมอบหมาย พิจารณาอนุญาต ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

ลักษณะงาน และผู้ขอใช้ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ได้แก่

  1. ผู้ขอใช้เป็นหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกคณะ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่มิใช่ภาระกิจของคณะ หรือมหาวิทยาลัย
  2. ผู้ขอใช้เป็นหน่วยงาน หรือบุคคลภายในคณะ ที่กระทำกิจกรรมซึ่งมิใช่กิจกรรมของคณะ หรือของมหาวิทยาลัย หรือผู้ขอใช้กระทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
  3. ผู้ขอใช้เป็นนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือต่างสถาบันที่กระทำกิจกรรมเพื่อหารายได้ และมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตร

อัตราค่าธรรมเนียม
              ชื่อห้อง   ห้องประชุม TE OUTLET

              ความจุ   18 ที่นั่ง

              ขนาด ห้อง 36 ตารางเมตร

              ระบบอุปกรณ์สื่อสารในห้อง  – ทีวี ขนาด 75 นิ้ว

                                              – ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว

                                              – ระบบอุปกรณ์เครื่องเสียง        

อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ ห้องประชุม TE OUTLET

ชั่วโมงแรก 500 บาท ชั่วโมงต่อไป 400 บาท เกิน 8 ชั่วโมง ลด 10%

ระบบขอใช้ห้องประชุม

ขออภัยในความในสะดวก อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว

ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม

ขออภัยในความในสะดวก อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว